Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Tämä on toiminimen Pilates Positura EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 2.12.2021.

 1. Rekisterinpitäjä
  Pilates Positura / Hanna Lämsä
  Runeberginkatu 39 A 33, 00100 Helsinki
   
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Hanna Lämsä, pilates.positura@gmail.com, 040 128 0818
   
 3. Rekisterin nimi
  Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun
  (ajanvarausjärjestelmä Digital Booker) ja verkkosivuston (www.pilatespositura.fi) käyttäjärekisteri.
   
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen) rekisterinpitäjän oikeutettu etu eli asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, asiakashankinta ja markkinointi.
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 
 1. Rekisterin tietosisältö
  Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
  sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

  Markkinointirekisteri voi henkilön nimen ja yhteystietojen (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), lisäksi sisältää lisäksi tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa.

  Sidosryhmärekisteri voi henkilön nimen ja yhteystietojen (puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  osoite lisäksi sisältää tietoa asemasta, yrityksen ja organisaation yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, www-sivustojen osoitteet sekä sosiaalisen median profiilit.

  Verkkosivujen/-palvelujen käyttörekisteriin sisältyy verkkoyhteyden IP-osoite.
  Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä
  käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston
  vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

  Tietoja säilytetään siihen asti, kun niille on tarvetta.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääasiassa asiakkaalta itseltään mm. ajanvarauspalvelun käytön kautta, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista
  lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 2. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.
   
 3. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
   
 4. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja
  vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
   
 5. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).